Chapter 14,Choke by Obert Skye

Adventure,dragon Chapter 11, https://youtu.be/yopu3AphvLY Choke 12, https://youtu.be/Ju_vodeeBBw Choke 13a, https://youtu.be/9p9Sy1BbCiY Choke 13b, https://youtu.be/EDe_5aYPmvo Chapter 14, https://youtu.be/Sgy3Y-NIdO8