Synops of Poppy by AVI

Synops (1)AVI,Poppy, https://youtu.be/U2khH1AKwXo Synops (2)AVI,Poppy, https://youtu.be/dNUOptnNRiM Synops (3) https://youtu.be/npWSWvUBtwo Synops (4) https://youtu.be/IBoC1c6XRWQ Synops (5) https://youtu.be/h2DQoqYFN0E Synops (6) https://youtu.be/Gg-5X0hEYEE Synops(7) https://youtu.be/nPy7n4FfpTk Synops(8) https://youtu.be/iwU3VKUpiO8 Synops (9) https://youtu.be/7fZA8saeyHM Synops (10) https://youtu.be/Rb-T2o_n2Ew Synops (11) https://youtu.be/jgoalT6dvjg Synops (12) https://youtu.be/V6G9oFVvwOc Synops(13) https://youtu.be/DM4eXyWOUgs